Dňa 25. 5. 2018 nadobúda účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES "všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov" (ďalej len Nariadenie GDPR).
Naša spoločnosť je pripravená plniť požiadavky príslušných ustanovení tohto právneho predpisu a dôsledne rešpektovať práva subjektov údajov a chrániť ich osobné údaje a súkromie. Na účely toho bola prijatá vnútorná smernica, ktorá v súlade s Nariadením GDPR upravuje všetky naše povinnosti v tejto oblasti. Naša spoločnosť nemá povinnosť vymenovať povereníkov pre ochranu osobných údajov podľa čl. 37 ods. 1) Nariadenia GDPR.

V prípade, že subjekt údajov, ktoré spravuje naša spoločnosť, vznesie v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenie GDPR voči nám otázku spojenú so spracovaním svojich osobných údajov, musí byť príslušná žiadosť o poskytnutie informácie zaslaná jedným z troch spôsobov:
- dátovou schránkou,
- na emailovú adresu info@kmrarms-sk.com v tomto prípade musí byť opatrená kvalifikovaným certifikátom pre elektronický podpis,
- prípadne musí byť doručená písomne ​​na adresu sídla našej spoločnosti.

KMR Slovakia s. r. o. , IČO: 54674379,
so sídlom Haluzice 752, 913 07 Haluzice, Slovenská republika
Tel.: +421 917 678 395,
e-mail: info@kmrarms-sk.com