Zásady ochrany osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako spoločnosť KMR Slovakia s. r. o. so sídlom Haluzice 752, 913 07 Haluzice, IČO 54674379 používa a chráni všetky informácie, ktoré sú spoločnosti odovzdávané používaním tejto webovej stránky. Spoločnosť sa zaväzuje zaistiť bezpečie Vašich osobných údajov. Ak by sme Vás požiadali o poskytnutie určitej informácie, podľa ktorej môžete byť pri používanie týchto webových stránok identifikovaní, uisťujeme Vás, že táto informácia bude použitá iba v súlade s týmito zásadami ochrany osobných dát. Spoločnosť KMR Slovakia s. r. o. môže tieto zásady z času na čas zmeniť aktualizáciou tejto strany. Občas by ste túto stranu mali skontrolovať, aby ste sa uistili, že Vám prípadné zmeny vyhovujú. Tieto zásady sú platné od 12. 1. 2018.

Správcom údajov je spoločnosť KMR Slovakia s. r. o. so sídlom Haluzice 752, 913 07 Haluzice, IČO 54674379.

Tým, že nám poskytnete Vaše osobné údaje, nám dávate svoj súhlas so spracovaním a správou údajov, ktorých účel a podmienky použitia sú stanovené nižšie. Všetky Vaše osobné údaje, ktoré od Vás obdržíme, budú zhromaždené, uložené a použité v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, (ďalej len „Zákon”), so zákonom č.480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a ďalej podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ako aj príslušných noriem Európskej únie.

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás môžu identifikovať ako žijúceho jedinca, či už samy o sebe, alebo súčasne s ďalšími informáciami, ktoré máme, alebo pravdepodobne máme.

ČO ZHROMAŽĎUJEME

Môžeme o Vas zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje:

a) Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom prístupu a vyplnením formulára na stránkach www.kmrarms-sk.com (ďalej len „Webové stránky”)
b) Ak nás kontaktujete, môžeme uchovávať záznam o tejto korešpondencii.
c) Podrobné informácie o vašich návštevách Webových stránok a zdrojoch, ku ktorým ste sa pripojili.

Ak nesúhlasíte s tým, aby Vaše osobné údaje boli používané v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, prosíme, nepredávajte nám svoje osobné údaje prostredníctvom Webových stránok.

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Informácie, ktoré Vás žiadame, môžu zahŕňať:

a) Meno/Priezvisko
b) Adresa trvalého bydliska, mesto, PSČ/korešpondenčná adresa
c) Emailová adresa
d) Mobilné telefónne číslo, pracovné telefónne číslo
e) Heslo pre komunikáciu
f) Spôsob úhrady, bankové spojenie
g) Ďalšie informácie týkajúce sa vašej identifikácie
h) Informácie poskytnuté v akomkoľvek poli „voľný text“ na Webových stránkach (tj prázdne miesta, kam môžete ľubovoľne vkladať komentáre)

Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a môže byť aktualizovaný.

KDE UKLADAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje, ktoré sme získali prostredníctvom Webových stránok, sú smerované do jedného alebo viacerých IT systémov. Tu sú uložené a použité za účelom (napr.) spracovania Vašej požiadavky na informáciu tak, aby ste na Váš dotaz dostali riadnu odpoveď a informácie o našich produktoch, za účelom uzavretia zmluvy (prijatie a vybavenie Vašej objednávky produktov).

Vaše osobné údaje môžu byť uchovávané na našich zabezpečených serveroch v našich IT systémoch v Českej republike. Poskytnutím svojich osobných údajov s týmto prevodom, uložením alebo spracovaním vyjadrujete súhlas. Pre zaistenie bezpečného spracovania Vašich dát v súladu s týmito zásadami ochrany osobných údajov využívame všetky možné k tomu nevyhnutné opatrenia.

Súhlasíte s tým, že Vami poskytnuté osobné údaje budú systematicky spravované automatickým spôsobom za použitia automatických a všetkých ďalších nástrojov informačného systému.

K ČOMU NÁM SLÚŽIA ZÍSKANÉ INFORMÁCIE

a) Zaistenie čo najefektívnejšieho spôsobu prezentácie obsahu našich Webových stránok pre Vás
b) Zabezpečenie plnenia zmluvy
c) Interné vedenie záznamov
d) Poskytnutie informácie, produktu alebo služby podľa Vašej požiadavky alebo poskytnutie takýchto informácií a služieb, u ktorých predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať, vrátane obehu marketingových materiálov použitím emailovej adresy, ktorú ste nám poskytli.
e) Občasný kontakt s Vami za účelom prieskumu trhu
f) Zasielanie priameho marketingu elektronickou cestou (emailom alebo SMS) o produktoch a službách (iba vtedy, ak budeme mať od Vás príslušný súhlas)
g) Oznámenie o zmenách našich služieb

PRIAMY MARKETING

U každého súboru Vašich osobných informácií na Webových stránkach si vzájomne objasníme, či Vaše dáta môžu byť použité na účely priameho marketingu. Zároveň Vás požiadame o súhlas na jeho odber, alebo Vám umožníme sa z jeho odberu odhlásiť.

Budeme Vás kontaktovať elektronickou cestou (e-mailom) alebo telefonicky ohľadom informácií, ktoré ste si vyžiadali a ohľadne informácií s  podobným predmetom, ktorý bol uvedený vo Vašej požiadavke alebo bol predmetom Vášho predchádzajúceho nákupu u nás. Ak si neželáte, aby sme týmto spôsobom použili Vaše údaje, môžete na formulári, ktorým zbierame Vaše osobné údaje, príslušné políčko nezaškrtávajte.

Zakaždým, keď budete vyzvaní na vyplnenie formulára na webových stránkach, ak nesúhlasíte, príslušné políčko nazaškrtávajte. V priamom marketingu by sme Vám elektronickou cestou (e-mailom alebo telefónom) ukázali jednoduchý spôsob, ako príslušným spôsobom ďalší priamy marketing odmietnuť.

DOBA SPRAVOVANIA ÚDAJOV

Súhlas k správe údajov, ktorý nám dávate, je platný po dobu 10 rokov odo dňa, keď ste nám prostredníctvom Webových stránok Vaše údaje odovzdali.

BEZPEČNOSŤ

Zaväzujeme sa zaistiť bezpečnosť Vašich dát. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy pre ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré na Webových stránkach zhromažďujeme. Súhlasíte s tým, že údaje, ktoré nám poskytnete, budú spravované systematicky a pomocou automatických prostriedkov. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na našich zabezpečených serveroch.

POSKYTOVANIE VAŠICH DÁT

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným spoločnostiam, ktoré angažujeme preto, aby nám pomohli s našimi aktivitami, napr. spoločnostiam zaisťujúcim prepravu a doručenie Vami zakúpených produktov, spoločnostiam pre výskum trhu, poskytovatelia IT hostingu a&údržby, spoločnostiam, ktoré pre nás vykonávajú činnosť ako spracovateľ osobných údajov s ktorými máme uzavretú zodpovedajúcu zmluvu, (toto nie je konečný zoznam). Vaše osobné údaje môžeme tiež odovzdať stranám, pre ktoré od Vás dostaneme súhlas na odovzdanie týchto Vašich údajov.

Môžeme tiež odovzdať Vaše osobné údaje tretím stranám, ak máme povinnosť poskytnúť alebo zdieľať Vaše osobné údaje za účelom splnenia zákonnej povinnosti.

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Nižšie Vás informujeme o právach, ktoré Vám podľa príslušných právnych predpisov prináležia v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov,
a to konkrétne o:

a) Právu prístupu k svojim osobným údajom
b) Právu na opravu osobných údajov
c) Právu na výmaz (tzv. „právom byť zabudnutý“) (s účinnosťou od 25. 5. 2018)
d) Právu na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov (s účinnosťou od 25. 5. 2018)
e) Právu vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie zákazníka (s účinnosťou od 25. 5. 2018)
f) Právu na prenositeľnosť údajov (s účinnosťou od 25. 5. 2018)
g) Právu svoj súhlas kedykoľvek odvolať
h) Právu podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Ak sa domnievate alebo zistíte, že my alebo nami poverené tretie osoby vykonávame spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Vaše osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete od nás požadovať doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať na info@kmrarms-sk.com alebo písmene na adrese KMR Slovakia s. r. o., Haluzice 752, 913 07 Haluzice. Odvolaním Vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné zaujímavé webové stránky. Ak však takýto odkaz použijete a naše webové stránky opustíte, mali by ste si uvedomiť, že nad týmito inými webovými stránkami nemáme žiadnu kontrolu. Nemôžeme preto zodpovedať za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete pri navštívení takýchto stránok, a na takéto stránky sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných dát. Mali by ste byť opatrní a nájsť si vyhlásenie o ochrane osobných dát platné pre dané webové stránky.

POUŽÍVAJÚ WEBOVÉ STRÁNKY SÚBORY COOKIES A ČO TIETO SÚBORY PREDSTAVUJÚ?

Máme možnosť zhromažďovať informácie o súboroch cookies na koncovom zariadení užívateľa a ďalších podobných technológiách, ako sú miestne úložisko dát, prehliadače alebo pomocník.

Cookie je malý textový súbor, ktorý prehliadač ukladá na koncové zariadenie používateľa. Súbory Cookies často obsahujú anonymný, jedinečný identifikátor, ktorý nám dovoľuje určovať a počítať prehliadače, ktoré navštevujú naše stránky. Cookies nám tiež umožňujú zbierať informácie o tom, ako a kedy sa používajú služby: napríklad z ktorej stránky sa užívateľ na naše služby dostal, kedy a čo užívateľ webu na našich Webových stránkach prezerá, ktorý prehliadač používa, aké je rozlíšenie obrazovky, aký je operačný systém, aká je adresa IP terminálu užívateľa a sériové číslo. Cookies taktiež užívateľovi poskytujú možnosť nevkladať zakaždým užívateľské meno, heslo a osobné prispôsobenie.

Cookies sa samy v sieti nepohybujú, iba sú terminálu používateľa priradené webovou stránkou, ktorú si používateľ načíta. Súbory cookie môže neskôr čítať a používať iba server, ktorý tieto súbory zaslal. Cookies a podobné technológie nepoškodzujú terminál používateľa alebo jeho súbory, ani nemôžu byť použité na spúšťanie programov alebo na šírenie vírusov.

Užívatelia nemôžu byť len pomocou cookies alebo ďalších technológií identifikovaní a naše Webové stránky nemôžu poznať napr. e-mailovú adresu užívateľa, ak nám ju sám neoznámil. So zreteľom na právne predpisy na ochranu súkromia a zásad ochrany osobných údajov pri každej službe môžu byť informácie prijaté zo súborov cookie a iných podobných technológií spojené s prípadnými ďalšími informáciami získanými od užívateľa iným spôsobom.

Prečo sa súbory cookies používajú?

Cookies a podobné technológie sa používajú na analýzu a ďalší vývoj našich služieb, aby sme mohli našim užívateľom poskytovať lepšie služby. Cookies a podobné technológie používame aj na zisťovanie počtu návštevníkov a v štatistickom monitorovaní pre meranie efektivity reklamy. Napr. u marketingových e-mailov a letákov môžeme zistiť, ktoré správy boli otvorené a na ich základe sledovať napr. posun z internetového obchodu. Na zlepšenie využiteľnosti našich Webových stránok vykonávame krátkodobé štúdie, v ktorých môžeme ukladať dáta pohybov myši užívateľa a návštevy špecifických stránok.

Potrebujete poradiť?

Ak sa chcete na niečo spýtať alebo nám čokoľvek oznámiť, potom nás prosím kontaktujte na telefóne +421 917 678 395 alebo zašlite otázku na adresu: info@kmrarms-sk.com. Radi Vám poradíme a odpovieme na Vaše otázky.

 

KMR Slovakia s. r. o. , IČO: 54674379,
Haluzice 752, 688 01 Uherský Brod, Slovenská republika
Tel: +421 917 678 395,
Email: info@kmrarms-sk