Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade so zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, č. 40/1964 Zb. a Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a vzťahuje sa na tovar zakúpený v našom internetovom obchode, u ktorého sú v záručnej dobe riadne uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.

Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho, alebo prevzatím tovaru na pošte či od prepravcu súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov

  • Spotrebiteľ
  • Záručná doba
  • Rozpor s kúpnou zmluvou
  • Zodpovednosť za vady v záručnej dobe
  • Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady-reklamácie
  • Vybavenie reklamácie

Reklamačné podmienky a informácie pre spotrebiteľov

I. Spotrebiteľ

Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri objednaní tovaru a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej podnikateľskej činnosti. Úprava § 52 a nasledujúce občianskeho zákonníka ohľadom osobitných podmienok pri uzatváraní zmlúv na diaľku, sa vzťahuje iba na prípady, keď tovar nakupuje spotrebiteľ. Práva spotrebiteľov, ktoré im priznáva Občiansky zákonník v § 53 a nasl. nepatria osobám, ktoré pri uzatváraní zmlúv kúpnych, zmlúv o dielo, prípadne iných zmlúv konajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

II. Záručná doba

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom, prípadne daňovom doklade (faktúre). Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave.

III. Rozpor s kúpnou zmluvou

Týmto režimom sa riadia práva spotrebiteľov týkajúce sa chýb tovaru, ktoré existovali už v čase prevzatia tovaru. Vada, ktorá sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za vadu existujúcu už pri prevzatí tovaru, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru a vady, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Spotrebiteľ je povinný si tovar pri prevzatí riadne a dôkladne skontrolovať a prezrieť. V prípade, že zistí na tovar vadu, je povinný ju bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. To isté sa týka situácie, keď spotrebiteľ zistí iný rozpor s objednávkou, najmä ak je dodaný iný výrobok alebo iné množstvo, než ktoré bolo objednané.

Ak spotrebiteľ poruší povinnosť oznámiť vadu bez zbytočného odkladu, hrozí, že dôjde k väčšiemu rozsahu vady, za ktorý už predávajúci nebude zodpovedať, pretože k nemu došlo v dôsledku nedbalého zaobchádzania spotrebiteľa s tovarom.

V prípade zistenia odstrániteľných vád existujúcich v okamihu prevzatia má spotrebiteľ právo požadovať bezplatnú opravu veci a jej uvedenie do stavu v súlade s objednávkou alebo výmenu veci za novú. Voľbu práva vykonáva spotrebiteľ.

V prípade dodania iného výrobku má spotrebiteľ právo na dodanie tovaru podľa objednávky.

Predávajúci nezodpovedá za prípadné vady, na ktoré bol spotrebiteľ v čase uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

IV. Zodpovednosť za vady v záručnej dobe

Týmto režimom sa riadi zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ale ktoré neexistovali pri prevzatí veci.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním tovaru, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako aj neodborným použitím či údržbou. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

V prípade výskytu odstrániteľnej vady má spotrebiteľ právo na bezplatnú opravu, prípadne výmenu jej súčasti. Iba za situácie, že by bezplatná oprava či výmena súčasti nebola vzhľadom na povahu vady úmerná, môže žiadať výmenu veci. Ak by ani tento postup nebol možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

V prípade výskytu neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu, môže spotrebiteľ požadovať výmenu veci, alebo primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

Rovnaké práva ako u vady neodstrániteľnej náležia spotrebiteľovi, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemožno tovar riadne užívať.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak nebola uplatnená v záručnej dobe.

V. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady - reklamácia

Miestom na uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Ak nie je uvedené inak, je miestom pre uplatnenie reklamácie spoločnosť KMR Slovakia s. r. o. , IČO: 54674379, so sídlom, Haluzice 752, 913 07 Haluzice.

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu osobne, alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou (špedičnou spoločnosťou, poštou a pod.).

V prípade zaslania tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že vec zakúpil u predajcu a kedy ju zakúpil. V tomto smere je možné odporučiť najmä zaslanie kópie nákupného dokladu. Ďalej je spotrebiteľ povinný špecifikovať akým spôsobom sa vada prejavuje a uviesť voľbu práva zo zodpovednosti za vady, ktoré uplatňuje.

Pre urýchlenie komunikácie Vás žiadame o označenie zásielky obsahujúcej reklamovaný tovar a zhora uvedené doklady nápisom “REKLAMÁCIA”. Ďalej uveďte dostatočné kontaktné údaje, najmä adresu a telefónne číslo.

Predávajúceho nepreberá žiadne nevyžiadané zásielky na dobierku alebo na náklady predávajúceho.

V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá dovozovať , že z jeho strany išlo o zneužitie práv).

V prípade zaslania chybného tovaru na reklamáciu je spotrebiteľ povinný odovzdať tovar kompletný a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru – nelepšie v pôvodnom obale. Predajca nie je povinný prijať na reklamáciu tovaru, ak nebude vhodne zabalený a odovzdaný s dodanými súčasťami.

VI. Vybavenie reklamácie

Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa spotrebiteľovi priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu neodstrániteľnú. Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru:

  • uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste ju vybaví,
  • ak nie je možné vybaviť oprávnenú reklamáciu ihneď, prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto vyhotoví písomný zápis,
  • odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti spotrebiteľovi,
  • reklamovaný tovar prijme na odborné posúdenie, na základe ktorého výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený spotrebiteľovi.

O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, ako aj o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie, vydá predávajúci spotrebiteľovi písomné potvrdenie.

O spôsobe vybavenia reklamácie upovedomí predávajúci spotrebiteľa vopred dohodnutým postupom (prostriedky komunikácie na diaľku alebo písomne). Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu spotrebiteľa.